Mały podatnik (MP)

Uwaga‼️

Dla celów podatku dochodowego PIT i CIT oraz VAT „małymi podatnikami” w 2024 r., będą przedsiębiorcy, których obroty w 2023 r. nie będą wyższe niż 9 218 200 zł (równowartość 2 mln euro wg kursu 4,6091 zł.)

Podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, agenci, dla nich ustawa o VAT ustala pułap - 45 tys. euro. Co oznacza, że w 2024 r. ta grupa podatników, będzie uznawana za „małych podatników dla VAT”, o ile kwota

otrzymanych przez nich prowizji lub innego rodzaju wynagrodzenia (wraz z kwotą VAT) nie przekroczy 207 tys. zł (w 2023 r. limit ten wynosi 217 tys. zł).

Firmy, które uzyskają status „małego podatnika”, mogą się rozliczać z fiskusem:

1️⃣ co kwartał (w podatku dochodowym i podatku od towarów i usług),

2️⃣ wg metody kasowej (w podatku od towarów i usług),

3️⃣ wybrać prowadzenie ksiąg wg uproszczonej rachunkowości (tą mogą stosować również jednostki małe lub mikro) oraz

4️⃣ skorzystać z rozliczeń jednorazowej amortyzacji „de minimis”

ad 1️⃣

Kwartalny VAT dla Estońskiego CIT

O ile podatnicy CIT rozliczający się ryczałtem od dochodów (tzw. Estoński CIT), chcą rozlicza się kwartalnie z VAT w 2024 r, to taka możliwość dotyczy wyłącznie podatników, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 4 mln euro. Tak więc w 2024 r. kwartalnie będą mogli rozliczać się z VAT również podatnicy estońskiego CIT, których wartość sprzedaży w 2023 r. nie przekroczy 18 436 000 zł. (limit 4 mln euro wg kursu 4,6091 zł)

Ad 2️⃣

Metoda kasowa VAT – to możliwość nie rozliczania się z US z podatku należnego do momentu nie zapłacenia za wystawione faktury przez odbiorcę towarów/usług.

Ad 3️⃣

Uproszczona rachunkowość – możliwość wyboru ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych wg PKPiR, PPE, Karty Podatkowej

Ad 4️⃣

Limit jednorazowej amortyzacji w 2024 r. - to kwota 230 000 zł., (50 000 euro wg kursu 4,6091 zł), tzw. „de minimis” ,która pozwala zaliczyć podatnikom do kosztów podatkowych tą wartość, a dotyczy to odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego zaliczonego do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) z wyłączeniem samochodów osobowych.

UWAGA‼️

należy pamiętać, że skorzystanie z ww. jednorazowej amortyzacji (de minimis), trzeba ją niekiedy zgłosić, zawiadamiając właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego, w przypadku ubiegania się w ciągu trzech lat o kolejną pomoc de minimis (np. dotacje czy chociażby rozłożenie na raty podatku), z tym, że nie dotyczy to sytuacji skorzystanie z jednorazowej amortyzacji w kolejnym roku podatkowym.

Uwaga druga,

z jednorazowej ww. amortyzacji (50 000 eur) nie mogą skorzystać podmioty rozpoczynające działalność (podatnicy CIT), które zostały utworzone m.in. przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa, o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro (w 2024 r. limit ten wynosi 46 000 zł).

🔺 Limit jednorazowej amortyzacji do 100 000 zł

Przypominamy, że od 2017 r. istnieje dla wszystkich podatników, kolejny poza jednorazową amortyzacją de minimis (50 000 EUR), limit jednorazowej amortyzacji do 100 000 zł, z tym, że dotyczy on zakupionych fabrycznie nowych środków trwałych z grupy 3-6 i 8 KŚT, o łącznej wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym nie przekraczających 100 000 zł. Tu jednak wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, musi wynosić co najmniej 10 000 zł., a w przypadku zakupu co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, łączna wartość musi wynosić co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich musi przekraczać 3 500 zł

Uwaga‼️

ww. jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych, nie podlegają budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 1), obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 2) oraz środki transportu (KŚT 7).

Jednorazowa amortyzacja do 10 000 zł

Oczywiście nadal, możemy równolegle do ww. dwóch odpisów amortyzacyjnych, korzystać przez wszystkich podatników, z jednorazowej amortyzacji w przypadku zakupu wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł (dawniej 3 500 zł)

🔺 CIT 9% a limity „małego podatnika”

Należy mieć na uwadze, że możliwość stosowanie preferencyjnej stawki 9% CIT w 2024 r. uzależnione jest od nieprzekroczenia limitu 2 mln euro liczonych jak poniżej:

1️⃣ Przychody brutto z roku poprzedniego (tu 2023 r.) nie mogą przekroczyć 2 mln euro brutto a więc 9 218 200 zł

2️⃣ Przychody netto w roku podatkowym (tu 2024) nie mogą przekraczać 2 mln euro, po kursie z pierwszego dnia roboczego roku. W tym przypadku druga wartość limitu na 2024 rok dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych CIT 9%, będzie nam znana dopiero 2 stycznia 2024.

Lokalny Biznes. Globalna wizja!

Księgowość
Doradztwo podatkowe
Doradztwo prawne
Kadry i płace
Audyt
International Desk
Usługi transgraniczne
Ceny transferowe
Wszelkie prawa zastrzeżone © ETL Global 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram